Siirry sisältöön

Elinkeinoelämä ja kilpailukyky

KUUMA-seudun pitää säilyä jatkossakin elinvoimaisena ja kilpailukykyisenä alueena, joka houkuttelee investoimaan. Siksi KUUMA-seudun kuntien ääntä on tärkeä tuoda esille elinkeinopolitiikassa. Tästä huolehtii KUUMA-seudun kilpailukyky- ja elinvoimatyöryhmä.

Kilpailukyky- ja elinvoimaryhmä (KIKY)

Kilpailukyky- ja elinvoimaryhmän pysyvänä tavoitteena on vahvistaa kuntien välistä yhteistyötä elinkeinoasioissa ja edistää alueen kilpailukykyä Uudellamaalla ja Suomessa sekä voimistaa taloudellisen kehityksen edellytyksiä alueella osaamista, innovaatioita ja investointeja edistämällä sekä tukien toimintaympäristön ja verkostojen uusiutumista ja dynamiikkaa.

KIKY osallistuu seudullisten hankkeiden ohjaukseen. Näitä ovat WIMMA-hankkeen jalanjälkiä seuraava, talvella 2023 käynnistyvä Nuotta -hanke (EAKR), jolla tuetaan ensisijaisesti pk-yritysten digitaalista uudistumista sekä Uudenmaan kestävän kasvun ja elinvoiman ohjelmaan sisältyvä, syksyyn 2023 ulottuva Helsinki Ring of Industry -jatkohanke (HRI). Jälkimmäistä on tarkoitus tämän jälkeen jatkaa uuden hankkeen muodossa.

Kansainvälisille messuille osallistumista harkitaan huolellisesti osana kansainvälisten investointien houkuttelemista. Samaan aikaan aktivoidutaan Helsingin seudulla jo toimivien kansainvälisten yritysten piirissä ja kartoitetaan niiden kiinnostus laajentaa toimintaansa HRI:n alueelle. Investointien houkuttelemisessa korostuu myös pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa hyvin toimivan yhteistyön edelleen tiivistäminen.

Sitran rahoittaman Osaamisen aika -projektin tuloksena syntyi KUUMA-seudun tilannekuva, jonka pohjalta käynnistetään konkreettinen yhteistyö seudun muiden toimijoiden kanssa. Päämääränä on edistää muun muassa osaavan työvoiman saatavuutta sekä seudun pitovoimaa tänne sijoittuneiden yritysten ja niiden työntekijöiden osalta. Edunvalvonnan keskiössä on TE2024 (25) -uudistus. KIKY kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa.

Hankkeilla kehitetään alueen elinvoimaisuutta

KUUMA-seutu liikelaitoksen hanketoiminta on kehittämistyötä, johon haetaan kuntien maksuosuuksien lisäksi ulkopuolista rahoitusta. Hanketoiminta voi tarkoittaa myös sitä, että KUUMA-kunnat ovat KUUMA-seutu liikelaitoksen kautta, yhteisellä maksuosuudella, mukana jonkun toisen organisaation käynnistämässä hankkeessa. 

KUUMA-seudun hanketoimintaan ja projekteihin on vuoden 2023 talousarviossa varattu yhteensä
116 320 euroa. Hanketoiminnasta vastaavat KUUMA-työryhmät sekä Teknologiakeskus TechVilla Oy Hyvinkäällä.

NUOTTA-hanke

NUOTTA – asiakaslähtöinen palveluinnovointi digitalisoituvassa toimintaympäristössä EAKR-hankkeen (1.11.2022-30.6.2025, 2 vuotta, 8 kk) päätavoitteena on tukea ja rohkaista pk-yrityksiä toteuttamaan palveluinnovointia sekä luomaan edellytyksiä asiakaslähtöiselle palveluinnovoinnille ja TKI-toiminnalle tukemalla asiakasymmärryksen parantamiseen liittyvien uudenlaisten teknologioiden, ratkaisujen ja toimintatapojen käyttöönottoa yrityksissä.

NUOTTA-hanke tukee Uusimaa-ohjelman 2022–2025 painopisteen Menestyvä Uusimaa tavoitteita 2.1. (Investointien ja innovaatiotoiminnan edistäminen) sekä 2.2. (Kasvua teknologioista ja palveluista). Hanke on myös Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategian uudistuvaa teollisuutta koskevien tavoitteiden mukainen. Lisäksi hanke tukee Resurssiviisas Uusimaa-kattoteemaa ”Uudistuva teollisuus ja innovatiiviset palvelut”. Hanke on myös Uudenmaan European Entrepreneurial Region 2021–2022-nimityksen ”Yrittäjyys ja kestävä elpyminen” teemojen mukainen.

EAKR-hanke NUOTTA toteutetaan ryhmähankkeena, jossa Teknologiakeskus
TechVilla Oy toimii päätoteuttajana ja vastaa hankkeen toimenpiteistä Uudellamaalla. Kanta-Hämeen toimenpiteiden osalta osatoteutuksesta vastaa Hämeen ammattikorkeakoulu ja tämän osatoteutuksen rahoitus tulee kokonaisuudessaan Kanta-Hämeen puolelta. Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat uusmaalaiset ja kantahämäläiset teollisuuden pk-yritykset ja näihin liittyvän ekosysteemin palvelualojen pk-yritykset. Hanke edistää tämän kohderyhmän asiakaslähtöistä TKI-toimintaa sekä kasvuhakuista ja työllistävää liiketoimintaa.

Hankkeessa:

  • Selvitetään pk-yritysten asiakasymmärryksen nykytila ja tähän liittyvien prosessien kypsyys, sekä palveluinnovointiin liittyvät edellytykset, voimavarat ja potentiaali
  • Laaditaan yrityskohtaisia kehityssuunnitelmia asiakasymmärryksen ja asiakaslähtöisen palvelukehittämisen edistämiseksi
  • Edistetään yritysten käytännön kokeiluja antamalla tukea palveluinnovoinnin pilottiprojekteille palvelukehityksen toimenpiteiden edistämiseksi ja nopeuttamiseksi
  • Jaetaan seminaareissa, webinaareissa ja hankkeen verkkopalvelussa tietoa ja kokemuksia asiakaslähtöisen palvelukehityksen ja palveluinnovoinnin toteutuksista, menetelmistä, ja ratkaisuista.

Lue lisää NUOTTA-hankkeesta hankkeen verkkosivuilta: www.nuottahanke.fi(siirryt toiseen palveluun)

Liiketoimintaekosysteemi: Helsinki Ring of Industry HRI

HRI-UKKE – Helsinki Ring of Industry -liiketoimintaekosysteemihankkeen (4/2021–9/2023, 2 vuotta 6 kk) päätavoitteena on vahvistaa Helsinki Ring of Industry -liiketoimintaekosysteemin muodostumista sekä lisätä alueen tunnettuutta ja houkuttelevuutta erityisesti kansainvälisille teollisuuden, logistiikan sekä verkko- ja tukkukaupan yrityksille, osaajille ja investoinneille.

Hankkeessa luodaan HRI-alueen kansainvälistä markkinointia varten monikäyttöistä viestintäsisältöä ja -aineistoa eri formaateissa eri kanaviin. Niiden avulla kerrotaan yhteistä ja yhtenäistä HRI-tarinaa ja tuodaan esille alueen erottuvuustekijöitä yrityksille ja sijoittajille. Hankkeen toimenpiteillä Helsinki Ring of Industry -ekosysteemiä esitellään kansainvälisesti valikoiduille kohderyhmille ja pyritään tunnistamaan ja tavoittamaan kansainvälisiä yrityksiä, jotka olisivat potentiaalisia sijoittujia alueen ekosysteemiin.

Seudun toimeksiannon perusteella Teknologiakeskus TechVilla Oy:n valmistelemalle hankkeelle myönnettiin helmikuussa 2021 rahoitusta Uudenmaan Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta (UKKE). Hankerahoituksesta 80 % tulee Uudenmaan liitolta ja 20 % KUUMA-seudun kunnilta.

Hankkeen painopiste vuonna 2023 on seudun vetovoimatekijöiden esittelyssä, kansainvälisten investointien houkuttelussa sekä niiden myötä seudulle suuntautuvien sijoittautumisten edistämisessä. Markkinointia varten luodaan tarpeiden mukaan materiaaleja sekä tehdään säännöllisiä somejulkaisuja ja tiedotteita. Pääviestintäkanava on helsinkiringofindustry.com-nettisivut, joihin tehdään blogityyppisiä juttuja alueen vahvuuksista ja täällä menestyvistä yrityksistä. Viestinnässä kuvataan yritysten ja kuntien välistä yhteistoimintaa sekä lisätään verkostoitumismahdollisuuksia yritysten välille. Vuoden 2023 alussa saadaan käyttöön yhteistyössä Laurean opiskelijoiden kanssa tehty digitaalinen opas, joka on suunnattu KUUMA-alueelle muuttaville ulkomaalaisille työntekijöille. Opas sijoitetaan HRI-nettisivuille.

Hankkeen tuella teetetään kilpailutetulla, puolueettomalla konsultilla investointitutkimus HRI-alueelle sijoittuneista yrityksistä. Tarkoitus on saada palautetta siitä, miten HRI-alueelle investoineilla yrityksillä menee ja mitä mahdollista apua yritykset tarvitsevat. Samalla saadaan tietoa HRI-toiminnan aktiivisuudesta ja tuloksellisuudesta. Tutkimustulokset ovat mitattavissa ja mittaus toistettavissa sopivan ajan jälkeen.

Kotimaisten investointien houkuttelemisessa korostuu erityisesti pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa hyvin toimivan yhteistyön tiivistäminen. Lisäksi pyritään lisäämään yhteistyötä Business Finlandin (BF) alaisen Invest in Finlandin ja BF:n vientikeskusten henkilökunnan kanssa. Vuoden 2023 aikana valmistellaan yhdessä toimintamalli, jonka mukaan HRI-yhteistyötä jatketaan ja resursoidaan hankkeen päättymisen jälkeen.

Tutustu hankkeeseen: www.helsinkiringofindustry.com(siirryt toiseen palveluun)

KUUMA-seudun yritystontit ja toimitilat löydät seuraavista linkeistä: